GATED COMMUNITY near Nizhny Novgorod
Location: Rzhavka village, Nizhny Novgorod, Russia
Customer: “Zhilishchnyy otvet”
Designed: 2022
Total area: 20 ha
Status: the next stage of project is being performed
Scope of work: Architectural and urban planning concept

Menu